Danh sách gateway

Danh sách gateway
Tên Địa chỉ Số S/N Số Sim Khởi tạo